Sveriges Farmaceuter – Studentsektionen I Uppsala

Sveriges Farmaceuter – Studentsektionen I Uppsala

För nästan ett halv år sedan samlades 60-tals studenter för att diskutera Apotekarprogrammet i Uppsala. Det är första gången minnesanteckningarna publiceras offentligt.

 

Sveriges Farmaceuter, SF

event 23/5 – 2013

 

23/5 samlades farmaceutstudenter från Uppsala universitet tillsammans med den lokala styrelsen för Sveriges Farmaceuter (SF). Utöver det så var det representanter från GRUF, studiesamordnare och kursrepresentanter för att tillsammans diskutera viktiga punkter som rör utbildningen. Initiativtagare till arrangemangen var studentsektionen för Sveriges farmacevter i Uppsala.

 

Punkter som diskuterades var utbildningenskvaliéten, Fusk/plagiat, möjligheterna och alternativ för praktik, egenvårdskursen samt 3+2 systemet.

 

Antal deltagare var ca 60 personer. Mötet gick till på det viset att först samtalades varje punkt i smågrupper och därefter avslutat det i en storgrupps diskussion.

 

Utbildningskvalitet och fusk

Studenterna på farmaciutbildningen anser att utbildningen har brister i förankringen till arbetslivet. Rådgivningsläran för speciellt apotekare ges i den slutliga terminen ute på apotekspraktiken, detta upplevs av studenter som bristfällig och man bör därför ha en kurs som är inbakad i utbildningensgång vilket kan komma att öka lärdomen. Rollspel och kundkommunikation är viktiga delar som är anknutna till patientkontakt vilket inte lyfts upp i programmen. ”Träning ger färdighet”, är ett vanligt ordspråk och studenterna anser att de aldrig får sig en träning för att öka sin färdighet då det inte finns någon patient förankring förrän man som student kommer ut på praktik väldigt sent i utbildningen.

 

En mer praktisk och mindre teoretisk inlärning är vad farmaci studenterna önskar, de anser att fler seminarium , muntor och mer utvecklande och enskilda laborativa moment skulle bidra med en ökad förståelse. Vidare bör mer förståelse baserade och målbaserade tentor skrivas vilket skulle kunna ge en ökad kvalitét samt förståelsen inom utbildningen.

 

Informationssökning är även något som behöver förbättras i utbildningen. Studenter anser att det är alldeles för lite skriftliga arbeten som kan ge en träning till ett bättre akademiskt skrivande.  Språkbrister är något som bör förbättras under utbildningen och kan förslagsvis göras med hjälp av att införa en kurs som berör akademiskt skrivande samt talande. Studenter hoppas även se en mer aktiv språkverkstad vilket kan öka möjligheterna för studenterna att söka hjälp. De givna föreläsningsmaterialen bör inte täcka kursens alla mål, då det inte ger chans till studenten att själv söka upp information och kunskap i litteraturen.

 

Studenterna anser att det är lätt att fuska på tentorna och är därför en anledning till varför en del gör det.  De anser att det måste vara högre krav och om man fuskar på en tenta bör man bli avstängd och tentan bör ej vara giltig. Mobilsensorer i toaletten är ett tips från studenter för att kunna reducera antalet fusk. 

 

Praktik och egenvård

Uppdelning av praktiken så att man snabbare kommer ut i arbetslivet är vad studenterna eftersträvar då bland annat många arbetsgivare söker erfarna människor. Detta skulle även innebära att en egenvårdsutbildning införs tidigare i utbildningen, förslagsvis efter farmakologi kursen vilken berör apoteksyrket mycket. Eftersom utveckling inom egenvården kräver erfarenhet är det av stor fördel att läsa den tidigt i utbildningen för att vidare kunna komma ut i arbetslivet och bygga på ytterligare kunskaper.

 

Olika möjligheter till var man ska göra sin praktik så att farmaci studenten kan få en vidgad vy över sitt yrke är även en önskan. Verklighetsbilden av yrkeslivet fås inte förrän sent i utbildningen och innefattar enbart praktik ute på apotek, studenterna anser att de vill ha betydligt mer kunskap inom andra farmaceut relaterade yrkesområden där exempelvis möjligen kunna få chansen till praktik inom industrin för att kunna få en inblick och bygga upp en erfarenhet inom det området för de intresserade. Dock för att erhålla en apotekarlicens enligt EU måste man ha genomgått en 6 månaders praktik i apotek.

 

Studenterna önskar en praktisk kurs där man kan gå ut och prova på hur det är att arbeta ute i industrin. Läkarprogrammet till skillnad från apotekarprogrammet har kurser där de får möjlighet att gå ut och praktisera samtidigt under kurser.  Vilket farmaceutstudenter vill se mer av i deras utbildning.

 

3 + 2 vad är det?

Ett nytt system för farmaceututbildningen som diskuteras aktivt idag är det så kallade 3+2 systemet. Med detta innebär att receptarieprogrammet tillsammans med apotekarprogrammet kommer att bilda ett program och möjligen samläsa. Detta system sägs kunna bidra med en ökad rörlighet för studenten där utbildningen eftersträvas att delas in i en grund- respektive avanceradnivå. Den grundliga nivån på 3 år kommer då utgöra en kandidatexamen.  Rörligheten som diskuteras beskrivs med att man önskar kunna ge möjlighet för studenten att läsa sina 2 avancerade år internationellt där språkkunskaper kommer utspegla en viktig faktor.

 

Det diskuteras om att ha 2 separata intag för apotekarprogrammet respektive receptarieprogrammet och därefter ha samläsning inom ett antal kurser. Detta för att receptarier sedan ska lättare kunna fördjupa sig ytterligare och läsa 2 år till.

 

Studenterna anser dock att receptarieutbildningen och apotekarutbildningen är två olika yrken som inte bör slås ihop och menar att de fördjupade kunskaperna kan komma att försvinna i det nya systemet. De anser att apotekare och receptarie inte är jämlika så som sjuksköterskor inte är som läkare.

 

Många studenter väljer idag att ta studieuppehåll under utbildningensgång, detta gäller främst för de längre programmen bland annat apotekarprogrammet. Det nya systemet ska kunna ge möjlgihet till studenten att söka till apotekarprogrammet som efter 3 års studier ska kunna få en kandidatexamen och senare vid önskad tid kunna fortsätta läsa till master i 2 år. I dagensläge kan receptariestudenter läsa upp ytterligare 2 år efter avslutad examen till apotekare. Dock kommer som tidigare nämnt det nya systemet ge möjlighet till en masterexamen vilket idag motsvarar yrkesexamen.

 

Studenternas synpunkter angående det diskuterade systemet är bland annat att det ska finnas möjlighet att hitta jobb efter att man tagit ut en kandidatexamen efter 3 års studier.  De anser att det är viktigt att det som kommer att läsas under de tre första åren av programmet  ska vara lämpade för arbetsmarknaden. Annars kan det innebära höga arbetslösheter om man inte fortsätter att läsa upp till avancerad nivå.

 

Ändringen kommer dock gälla för den första klassen som söker in till det som kan komma att bli det nya systemet och kommer därför inte påverka de studenter som inte avklarat sina studier. Dock är ingenting helt klart ännu och fortfarande diskuteras många ändringar inom farmaciutbildningarna och dess upplägg.

 

 

Utifrån förd diskussion föreslås följande åtgärder:

 

Utbildningskvalitet och fusk:

 • Rådgivningslära: att ha en kurs/kursmoment där man över på kommunikation mellan patient och kund tidigt i utbildningen.
 • Införa seminarier tidigt i en kurs och ha fler seminarietillfällen. (1)
 • Varierande examinationsformer i form av muntor och enskilda laborationer (2)
 • Att språkliga korrigeringar skall ske i alla skriftliga inlämningar.
 • Att införa mobilsensorer på tentamen
 • Att skärpa reglerna för fusk/plagiat
 • Att kvalitetsundersökningar ska kolla på helheten vid en granskning (3)

Praktik och egenvård:

 • Att dela upp praktiken och att första delen tidigareläggs i utbildningen för apotekarprogrammet (4)
 • Att försöka i den mån det är möjligt att ha VFU (Verksamhetförlagt utbildning) i kurser där det är möjligt även i industrin (5)

3 + 2 vad är det?

 • Mer samläsning mellan Apotekarprogrammet och receptarieprogrammet.
 • Att nya stora reformer som införs ska aldrig gälla för de som redan påbörjat ett program utan förankras från och med termin 1.