Ramadan dag 24

 

Under Ramadanmånaden finns det en natt som är heligare än andra nätter. Den natten heter ”Kadir-natten” eller ”Laylat al-qadr”. Man vet inte exakt när denna natt exakt inträffade. Men det finns en enighet om att det inträffade under de sista tio dagarna under Ramadan. Det är därför mer vanligt att muslimer under dessa sista tio dagar gör ytterligare försök för att göra goda gärningar för att tjäna akida.

Det finns också källor som säger att natten infaller i något av de udda dagarna bland de sista tio dagarna, det vill säga 21:a, 23:e osv. Finns också källor som talar för att det skulle kunna vara den 27:e natten. Även profeten brukade be lite mer under Ramadan och källor som man känner till menar att profeten framförallt de sista tio dagarna brukade be lite mer.

 

Vad hände under den natten då? Det var under Qadr-natten som profeten uppenbarade sig för profeten och koranen började reciteras för honom. I Koranen står det bland annat om Qadr-nattenI Guds, Den nåderikes, den barnhärtiges namn. Se, Vi har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder. Allmaktens natt är mera värd än tusen månader då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!”.

 

Den första uppenbarelsen för profeten där koranen reciterades för honom av ängeln Jibril inträffade i Hira-grottan. De första versen som reciterades var följande, de fem första versen ur Surat Al-Alaq.Läs I din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!”

Profeten hade då när han fyllt 40 år börjat vandra till just den grottan när han ville komma bort ifrån samhället. Detta beteende pågick i ungefär 1-2år. Denna händelse inträffade vid årtalet 610.

 

Det är därför viktigt att man under dessa sista dagar av Ramadan fortsätter göra goda gärningar, anstränger lite mer för att hjälpa andra behövande och ber till Allah mer än vanligt.