Polyfarmaci – Nödvändigt eller en fara för hälsa

Polyfarmaci eller som det också kan heta ”multimedicinering” innebär att man har flera läkemedel än 5 ordinerade. De senaste 25 åren har förskrivningarna ökat i gruppen äldre som kan definieras som personer över 65år. Den störta ökningen kan man se hos personer över 75år särskilt personer som bor på särskilda boenden.

Efter 2 års apoteksjobb och en pågående kurs inom äldres läkemedelsanvändning kan jag hålla med om att förskrivningar till äldre är av betydelse på många olika sätt. Här har vi farmaceuter en viktig roll där vi kan bidra med bättre läkemedels användning. I socialstyrelsens rapport ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” beskriver man möjliga orsaker till polyfarmaci hos äldre. En självklar anledning är förstås att äldre har flera sjukdomar kräver således behandling med flera läkemedel. Men det finns också en tabell som förklarar andra bakomliggande orsaker (Se tabell nedan). Rapporten är från 2010 men det mesta är fortfarande aktuella.

  • Okunskap, bland annat om icke-farmakologiska behandlingsalternativ, t.ex. omvårdnadsåtgärder vid beteendesymtom vid demens.
  • Att äldre ofta behandlas för symtom, istället för att få en behandling grundad på omsorgsfull diagnos av bakomliggande orsaker. Man har t.ex. visat att äldre med depression oftare fick lugnande medel och sömnmedel än specifik antidepressiva behandling.
  • Att varje sjukdom/symtom behandlas för sig istället för att man ”skräddarsyr” en behandling grundad på en helhetsbedömning av patientens sjukdomsbild.
  • Att äldre får mediciner utskrivna av flera olika läkare som inte känner till varandras ordinationer pga att en gemensam läkemedelslista saknas.
  • Bristande dokumentation och överföring av information mellan olika vårdformer om patienters läkemedelsordinationer.
  • Att en biverkan av ett läkemedel misstolkas som en ny åkomma som behandlas med ytterligare läkemedel – den s.k. förskrivningskaskaden.
  • Att många läkemedelsordinationer inte omprövas, utan förnyas slentrianmässigt.

Jag hoppas att farmaceuter även i ett apotek får bättre utrymme och möjlighet för att bidra sjukvården med bättre läkemedelsbehandling hos äldre. Glädjande är ändå att klinisk farmaci ökar där man jobbar väldigt mycket med läkemedelsgenomgångar och assistera läkarna i deras arbeta.